Hotline: 0379.81.8899
Banner
Tin Nóng

Những tính từ hữu ích miêu tả giọng nói

22 Tháng Mười Hai 2015 9:10:26 SA

Giọng nói con người có thể to nhỏ, ngân nga hay đứt quãng và chứa nhiều cảm xúc khác nhau. Những tính từ tiếng Anh dưới đây sẽ giúp bạn diễn đạt chính xác những sắc thái ấy.

 

Tiếng Anh cũng sở hữu một kho từ vựng phong phú dùng để miêu tả sắc thái của giọng nói. Bạn có thể tham khảo bảng tổng hợp dưới đây để sử dụng trong những ngữ cảnh phù hợp. 

adenoidal (adj) /ˈæd.ən.ɔɪdz/

if someone’s voice is adenoidal, some of the sound seems to come through their nose

giọng nghẹt mũi, giọng nói khi bịt mũi
appealing (adj) /əˈpiː.lɪŋ/ an appealing look/voice shows that you want help, approval, or agreement giọng nói cảm động, van lơn khiến người khác muốn giúp đỡ
breathy (adj) /ˈbreθ.i/ with loud breathing noises vừa nói vừa thở, giọng nói có tiếng thở lớn
brittle (adj) /ˈbrɪt.l̩/ if you speak in a brittle voice, you sound as if you are about to cry giọng nói run run sắp khóc
dead (adj) /ded/ if someone’s eyes or voice are dead, they feel or show no emotion giọng nói vô cảm, vô hồn
disembodied (adj) /ˌdɪs.ɪm'bɒd.id/ a disembodied voice comes from someone who you cannot see giọng nói của một người bạn không thấy
flat (adj) /flæt/ spoken in a voice that does not go up and down; this word is often used for describing the speech of people from a particular region giọng nói bằng phẳng, đều đều (miêu tả giọng nói của vùng nào đó)
grating (adj) /ˈɡreɪ.tɪŋ/ a grating voice, laugh, or sound is unpleasant and annoying giọng nói khó chịu, làm phiền người khác
high-pitched (adj) /ˌhaɪˈpɪtʃt/ a high-pitched voice or sound is very high, sometimes ​loud or ​unpleasant giọng nói cao, léo nhéo, có thể âm lượng lớn, gây khó chịu
hoarse (adj) /hɔːs/ having a ​rough ​voice, often because of a ​sore ​throat or a ​cold giọng nói bị khản vì ốm, đau họng
honeyed (adj) /ˈhʌn.id/ honeyed words or a honeyed voice sound very nice, but you cannot trust the person who is speaking giọng nói dễ chịu, ngọt ngào nhưng không đáng tin
husky (adj) /ˈhʌs.ki/ a husky voice is deep and sounds hoarse (as if you have a sore throat), often in an attractive way giọng nói trầm khàn, ấm áp, hấp dẫn
matter-of-fact (adj)   usually used if the person speaking knows what they are talking about (or absolutely think they know what they are talking about) giọng nói quả quyết, chắc chắn
monotonous (adj) /məˈnɒt.ən.əs/ this kind of voice is boring and unpleasant due to the fact that it does not change in loudness or become higher/lower giọng nói đều đều, gây ra cảm giác chán, nhạt nhẽo
nasal (adj) /ˈneɪ.zəl/ someone with a nasal voice sounds as if they are speaking through their nose giọng mũi
orotund (adj) /ˈɒrə(ʊ)tʌnd/

an orotund voice is loud and clear

giọng to, rõ ràng
penetrating (adj) /ˈpen.ɪ.treɪ.tɪŋ/ a penetrating voice is so high or loud that it makes you slightly uncomfortable giọng nói chói tai
quietly (adj) /ˈkwaɪət.li/ in a soft, quiet voice giọng nói nhỏ, nhẹ
ringing (adj /rɪŋɪŋ/ very loud and clear giọng to, rõ, sáng
rough (adj) /rʌf/ not soft and is unpleasant to listen to giọng nói thô lỗ, cộc cằn
silvery (adj) /ˈsɪl.vər.i/ this voice is clear, light, and pleasant giọng nói sáng, rõ ràng, dễ chịu
singsong (adj) /ˈsɪŋ.sɒŋ/ voice rises and falls in a musical way nói như hát, giọng nói ngân nga
taut (adj) /tɑːt/

a voice that shows someone is nervous or angry

giọng nói lo lắng, sợ hãi
thin (adj) /θɪn/ high and unpleasant to listen to giọng mỏng, eo éo, the thé
throaty (adj) /ˈθrəʊ.ti/ low and ​rough giọng trầm, khàn
toneless (adj) /ˈtəʊn.ləs/ not ​expressing any ​emotion giọng nói vô cảm
tremulous (adj) /ˈtrem.jʊ.ləs/ voice is not steady; for example, because you are afraid or excited giọng nói run run, ngập ngừng
wheezy (adj) /wiːzi/ a wheezy noise sounds as if it is made by someone who has difficulty breathing giọng nói khò khè tựa như khó thở

wobbly (adj)

/ˈwɒb.l̩.i/ if your voice is wobbly, it goes up and down, usually because you are frightened, not confident, or are going to cry giọng nói không ổn định, dao động vì sợ hãi, sắp khóc

  • Thích và chia sẻ bài viết :

Bình luân